Integritetspolicy

Integritetspolicy

Detta dokument uppdaterades senast den 20 januari 2021

Integritetspolicy

Integritetspolicy
Företaget tar skyddet av personuppgifter på största allvar. Sekretesspolicyn förklarar vilka personuppgifter vi samlar in från dig när du använder visselblåsarsystemet och hur vi använder personuppgifterna. Vi säkerställer överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser om dataskydd genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Ansvarig part och dataskyddsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är

Terranor AB
Björnstigen 85, 170 73 Solna
+46 70-160 47 72

Den dataskyddsansvariga pà Företaget kan nãs pà rikard.frisk@terranor.se.

Denna sekretesspolicy (”Policy”) beskriver hur den personligt identifierbara informationen (”Personlig information”) du kan tillhandahålla på terranor.se webbplats (”Webbplats” eller ”Tjänst”) och någon av dess relaterade produkter och tjänster (tillsammans ”Tjänster”) samlas in, skyddas och används. Den beskriver också de val som är tillgängliga för dig när det gäller vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera denna information. Denna policy är ett juridiskt bindande avtal mellan dig (”Användare”, ”du” eller ”din”) och denna Webbplatsoperatör (”Operatör”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Denna policy gäller inte för företag som vi inte äger eller kontrollerar eller för individer som vi inte anställer eller förvaltar.

Automatisk insamling av information

Vår högsta prioritet är kundsäkerhetssäkerhet och därför utövar vi ingen loggpolicy. Vi får endast bearbeta minimal användardata, bara så mycket som det är absolut nödvändigt att underhålla webbplatsen och tjänsterna. Information som samlas in används automatiskt endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och fastställa statistisk information om användningen och trafiken på webbplatsen och tjänsterna. Denna statistiska information sammanfattas annars inte på ett sådant sätt att det skulle kunna identifiera någon speciell användare av systemet.

Insamling av personlig information

Du kan komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna utan att berätta för oss vem du är eller avslöja någon information genom vilken någon kan identifiera dig som en specifik, identifierbar person. Om du emellertid vill använda några av funktionerna på webbplatsen kan du bli ombedd att tillhandahålla viss personlig information (till exempel ditt namn och din e-postadress). Vi tar emot och lagrar all information du medvetet tillhandahåller oss när du fyller i några onlineformulär på webbplatsen. En del av informationen vi samlar in är direkt från dig via webbplatsen och tjänsterna. Vi kan dock också samla in personlig information om dig från andra källor som offentliga databaser och våra gemensamma marknadsföringspartners. Du kan välja att inte förse oss med din personliga information, men då kanske du inte kan dra nytta av några av funktionerna på webbplatsen. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.

Användning och bearbetning av insamlad information

För att göra webbplatsen och tjänsterna tillgängliga för dig eller för att uppfylla en rättslig skyldighet måste vi samla in och använda viss personlig information. Om du inte tillhandahåller den information som vi begär kan vi kanske inte ge dig de begärda produkterna eller tjänsterna. All information vi samlar in från dig kan användas för att hjälpa oss att driva och driva webbplatsen och tjänsterna.

Behandlingen av din personliga information beror på hur du interagerar med webbplatsen och tjänsterna, var du befinner dig i världen och om något av följande gäller: (i) du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål; detta gäller dock inte när behandling av personlig information är föremål för California Consumer Privacy Act eller europeisk dataskyddslag; (ii) tillhandahållande av information är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och / eller för eventuella förpliktelser därav; (iii) behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du är föremål för; (iv) behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som tilldelats oss; (v) bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som vi eller en tredje part eftersträvar.

Observera att under vissa lagar kan vi få behandla information tills du motsätter dig sådan behandling (genom att välja bort detta) utan att behöva förlita oss på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder nedan. I vilket fall som helst kommer vi gärna att klargöra den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personlig information är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav, eller ett krav som krävs för att ingå ett avtal.

Offentliggörande av information

För att upprätthålla den högsta sekretessnivån och skydda din personliga information till fullo delar vi inte din personliga information med någon eller av någon anledning.

Lagring av information

Vi kommer att behålla och använda din personliga information under den period som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan använda alla aggregerade data som härrör från eller innehåller din personliga information efter att du uppdaterat eller tagit bort den, men inte på ett sätt som skulle kunna identifiera dig personligen. När lagringsperioden löper ut ska personlig information raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter utgången av lagringsperioden.

Överföring av information

Beroende på din plats kan dataöverföringar innebära att du överför och lagrar din information i ett annat land än ditt eget. Du har rätt att lära dig mer om den rättsliga grunden för informationsöverföring till ett land utanför Europeiska unionen eller till någon internationell organisation som lyder under internationell offentlig rätt eller som inrättats av två eller flera länder, såsom FN, och om de säkerhetsåtgärder som vidtas av oss för att skydda din information. Om någon sådan överföring sker kan du ta reda på mer genom att kontrollera relevanta avsnitt i denna policy eller fråga oss med hjälp av informationen i kontaktavsnittet.

Användarnas rättigheter

Du kan utöva vissa rättigheter angående din information som behandlas av oss. Du har särskilt rätt att göra följande: (i) du har rätt att återkalla samtycke om du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av din information; (ii) du har rätt att invända mot behandlingen av din information om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke; (iii) du har rätt att lära dig om informationen behandlas av oss, få utlämnande om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av informationen som behandlas; (iv) du har rätt att verifiera riktigheten av din information och begära att den uppdateras eller korrigeras; (v) du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av din information, i vilket fall kommer vi inte att behandla din information för något annat syfte än att lagra den; (vi) du har rätt att under vissa omständigheter erhålla raderingen av din personliga information från oss; (vii) du har rätt att få din information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt genomförbart, att få den överförd till en annan styrenhet utan hinder. Denna bestämmelse är tillämplig förutsatt att din information behandlas automatiskt och att behandlingen baseras på ditt samtycke, på ett kontrakt som du ingår i eller på förpliktelser därav.

Rätten att invända mot behandlingen

Om personlig information behandlas av allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som tilldelats oss eller för de legitima intressen som eftersträvas av oss, kan du invända mot sådan behandling genom att tillhandahålla en grund relaterad till din speciella situation för att motivera invändning.

Dataskyddsrättigheter enligt GDPR

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter och operatören strävar efter att vidta rimliga åtgärder så att du kan korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av din personliga information. Om du vill få information om vilken personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

Du har rätt att begära åtkomst till din personliga information som vi lagrar och har möjlighet att få tillgång till din personliga information.
Du har rätt att begära att vi korrigerar all personlig information som du anser är felaktig. Du har också rätt att begära att vi fyller i den personliga information som du anser är ofullständig.
Du har rätt att begära att din personliga information raderas under vissa villkor i denna policy.
Du har rätt att invända mot vår behandling av din personliga information.
Du har rätt att söka begränsningar för behandlingen av din personliga information. När du begränsar behandlingen av din personliga information kan vi lagra den men behandla den inte vidare.
Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt format.
Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där operatören litade på ditt samtycke för att behandla din personliga information.
Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av din personliga information. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för mer information.

Hur man utövar dessa rättigheter

Alla förfrågningar om att utöva dina rättigheter kan riktas till operatören genom kontaktuppgifterna i detta dokument. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Din begäran måste innehålla tillräcklig information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är den person du påstår att du är eller att du är auktoriserad representant för en sådan person. Du måste inkludera tillräcklig information för att vi ska kunna förstå begäran korrekt och svara på den. Vi kan inte svara på din begäran eller förse dig med personlig information om vi först bekräftar din identitet eller befogenhet att göra en sådan begäran och bekräftar att den personliga informationen är relaterad till dig.

Barnens integritet

Vi samlar inte medvetet någon personlig information från barn under 18 år. Om du är under 18 år ska du inte skicka någon personlig information via webbplatsen och tjänsterna. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att genomdriva denna policy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla personlig information via webbplatsen och tjänsterna utan deras tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn under 18 år har tillhandahållit personlig information till oss via webbplatsen och tjänsterna, vänligen kontakta oss. Du måste också vara minst 16 år för att samtycka till behandlingen av din personliga information i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta din förälder eller vårdnadshavare att göra det för dina räkning).

Spåra inte signaler

Vissa webbläsare har en spårningsfunktion som signalerar till webbplatser du besöker att du inte vill spåra din onlineaktivitet. Spårning är inte detsamma som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål avser spårning insamling av personlig identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de flyttar över olika webbplatser över tiden. Hur webbläsare kommunicerar Do Not Track-signalen är ännu inte enhetligt. Som ett resultat är webbplatsen och tjänsterna ännu inte inställda för att tolka eller svara på Spåra inte-signaler som kommuniceras av din webbläsare. Ändå, som beskrivs mer detaljerat i denna policy, begränsar vi vår användning och insamling av din personliga information.

Länkar till andra resurser

Webbplatsen och tjänsterna innehåller länkar till andra resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte ansvarar för sekretesspraxis för sådana andra resurser eller tredje parter. Vi uppmuntrar dig att vara medveten om när du lämnar webbplatsen och tjänsterna och att läsa sekretesspolicyn för varje resurs som kan samla in personlig information.

Informationssäkerhet

Vi skyddar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering och avslöjande av personlig information under dess kontroll och förvaring. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlöst nätverk kan dock garanteras. Därför, även om vi strävar efter att skydda din personliga information, erkänner du det (i) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll; (ii) säkerhet, integritet och integritet för all information och data som utbyts mellan dig och webbplatsen och tjänsterna kan inte garanteras; och (iii) all sådan information och data kan ses eller manipuleras under transport av en tredje part, trots bästa ansträngningar.

Dataintrång

I händelse av att vi blir medvetna om att webbplatsens och tjänsternas säkerhet har äventyrats eller att användarnas personliga information har lämnats ut till icke-relaterade tredje parter som ett resultat av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi rätt att vidta rimligt lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda individer om vi anser att det finns en rimlig risk för skada för användaren till följd av intrånget eller om meddelande annars krävs enligt lag. När vi gör det kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsen.

Ändringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår policy eller dess villkor relaterade till webbplatsen och tjänster från tid till annan efter vårt gottfinnande och kommer att meddela dig om väsentliga förändringar i hur vi behandlar personlig information. När vi gör det kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsens huvudsida. Vi kan också meddela dig på andra sätt enligt vårt gottfinnande, till exempel genom kontaktinformation du har gett. Alla uppdaterade versioner av denna policy träder i kraft omedelbart efter publicering av den reviderade policyn om inte annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna efter ikraftträdandedatumet för den reviderade policyn (eller sådan annan handling som specificerats vid den tiden) utgör ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer dock inte, utan ditt samtycke, att använda din personliga information på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när din personliga information samlades in. Policy skapades med webbplatspolicyer.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och godkänner alla dess villkor. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till att vara bunden av denna policy. Om du inte går med på att följa villkoren i denna policy är du inte behörig att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna.

Kontakta oss

Om du vill kontakta oss för att förstå mer om denna policy eller vill kontakta oss angående frågor som rör individuella rättigheter och din personliga information kan du skriva ett brev till Svetsarvägen 15, 2tr 171 41 Solna, Sverige

Ansvarsfriskrivning

Terranor AB

Björnstigen 85, 4tr
170 73 Solna
Sverige

Representerad av:

David Margula, Per Sjöblom

Ansvarsfriskrivning

Upphovsrätt © 2021

Upphovsrätt © 2021

Upphovsrätt © Terranor AB. Alla rättigheter förbehållna.

Innehållet på denna webbplats skyddas av upphovsrätten. Återgivning av information eller data, i synnerhet publicering av allt innehåll, foton, texter och grafik, omfattas av upphovsrätten till Terranor AB. De får inte kopieras, modifieras, reproduceras eller publiceras helt eller delvis utan deras föregående tillstånd.

Tack till Mählers för att låta oss använda en del av deras mediematerial, videor och bilder.
Copyright © 2021 – Med ensamrätt.

Denna upphovsrätt gäller även för följande telemedia: Google+, YouTube, Instagram, Facebook, Twiter, LinkedIn och Xing.

I händelse av intrång i tredje parts upphovsrätt ber vi omedelbart att informeras.